Algemene voorwaarden yoga retreats

Inleiding:

Dienstverlener:

Yoga Lovers is een yogaschool en organiseert van 15 t/m17 november een retreat naar Hei 15.

De reis omvat de organisatie, het verblijf, de verzorging volgens programma en de workshops. De reis is exclusief verzekeringen en massages.

Nadere informatie aangaande de reis, zoals accommodatie, de cursus, het programma, eten en drinken e.d. kunt u tevens nazien in de documentatie op de website,

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Art. 1.1. Dienstverlener: Yoga Lovers, waarmee de deelnemer een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

Art. 1.2. Deelnemer: de opdrachtgever (aanmelder).

Art. 1.3. De opdracht: deze behelst de overeenkomst tussen deelnemer en dienstverlener, waarbij de dienstverlener zich jegens de deelnemer verbindt diensten te verlenen op het gebied van yoga.

Art. 1.4. De dienst: deze omvat het geven yoga workshops en het verzorgen van de accommodatie Hei 15, op basis van volpension.

ARTIKEL 2 DE OPDRACHT IN HET ALGEMEEN

Art. 2.1. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de deelnemer, alsmede het ten behoeve van de deelnemer zo mogelijk reserveren van de door hem extra gewenste diensten.

Art. 2.2. De deelnemer is jegens de dienstverlener gebonden aan de boeking, na het verstrekken van de opdracht.

Art. 2.3. De (opdracht) bevestiging zal, na plaatsing van de order, via e-mail ( tevens factuur )aan deelnemer worden verstuurd. Deze e-mail bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst. De deelnemer kan binnen twee werkdagen na ontvangst de reis kosteloos annuleren. Na deze termijn wordt de e-mail bevestiging geacht als aantoonbaar bewijs voor het bestaan en inhoud van de overeenkomst.

Art. 2.4. De deelnemer is jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door Yoga Lovers.

Art. 2.5. Aan bedragen of andere informatie op de website, foldermateriaal en andere uitingen van de dienstverlener kunnen geen rechten worden ontleend door de deelnemer. De deelnemer dient zelf de verstrekte informatie op de (opdracht) bevestiging (inschrijfformulier) te controleren.

ARTIKEL 3 DE RESERVERINGSOPDRACHT                                                            

Art. 3.1. De deelnemer verstrekt alle, voor de uitvoering van de reis en de te verstrekken diensten, relevante, noodzakelijke persoonlijke gegevens en informatie aan de dienstverlener. Deze persoonlijke gegevens en informatie worden vertrouwelijk door de dienstverlener behandeld. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap doch ook andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de reis, het verblijf en de te verstrekken dienst voor de deelnemer zelf of voor de groep van belang zijn. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om een boeking van een deelnemer  zonder opgave van redenen te weigeren. Primaire voorwaarde voor deelname aan de reis van de dienstverlener is dat de deelnemer beschikt over een goede gezondheid en conditie, beide zowel fysiek als mentaal. Indien deelnemer twijfelt of een reis geschikt is voor hem/ haar, kan deelnemer zich hierover laten informeren door dienstverlener. Deelnemer dient hiertoe alsdan een e-mail te sturen aan info@yoga-lovers.nl.

Art. 3.2. Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in de verstrekte opdracht, kunnen op verzoek van de deelnemer of dienstverlener plaatsvinden. Indien op verzoek van de deelnemer een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in de reeds gemaakte reservering, zullen de daaraan verbonden kosten aan de deelnemer in rekening worden gebracht. Dat kunnen annulering,- of wijzigingskosten zijn, maar ook de kosten die de dienstverlener moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen. Annulering van de reisovereenkomst door de deelnemer dient schriftelijk en aangetekend (Yoga Lovers , Burgm. Waszinkstraat 33, 6417 CT  Heerlen) en per e-mail (info@yoga-lovers.nl) te worden bevestigd. De datum van de e-mail geldt als meldingsdatum van de annulering.

Bij annulering van een reisovereenkomst is de deelnemer een bijdrage aan de dienstverlener verschuldigd, waarbij alsdan de volgende voorwaarden gelden:

· Op het inschrijfgeld (€150,-) is geen restitutie mogelijk; (dit bedrag wordt in mindering gebracht op de totale reissom, verder te noemen rest som)

· tot 8 weken voor vertrek 50% van de rest som;

· 8 tot 4 weken voor vertrek 75% van de rest som;

· vanaf 4 weken voor vertrek 100% van de rest som;

De dienstverlener biedt de deelnemer op bovenstaande de mogelijkheid om, bij annulering, een ander (door deelnemer aangevoerd) persoon in uw plaats te laten deelnemen. De annuleringskosten (rest som) komen dan te vervallen. Op het inschrijfgeld (€150,-) is geen restitutie mogelijk. Uiteraard gelden voor de nieuwe deelnemer dezelfde voorwaarden als omschreven in deze algemene voorwaarden.

Art. 3.3. Er geldt een maximale deelname van 16 personen en een minimum van 12 deelnemers voor deze reis gesteld.

Art. 3.4. Ter zake is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een goede annuleringsverzekering  die ook het risico afdekt wanneer een reis wordt geannuleerd door de dienstverlener.

Art. 3.5. Bij annulering van de reis door de dienstverlener zullen de reeds in rekening gebrachte betalingen, als omschreven in Art. 4.2., worden terugbetaald. De kosten die de deelnemer heeft gemaakt voor het maken van de reis (vliegticket of anders) alsmede eventuele autohuur, vallen onder de reisverzekering en/of annuleringsverzekering van de deelnemer en worden dus niet vergoed door de dienstverlener.

Art. 3.6. Lokale omstandigheden, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Veranderingen in het schema ten gevolge van onder andere slechte weersomstandigheden behoren ook tot de mogelijke aanpassingen. Bedoelde aanpassingen in het programma kunnen tot gevolg hebben dat deze afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De dienstverlener zal in dat geval alternatieven bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch kan de reiziger op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de dienstverlener hebben.

Art. 3.7. De deelnemer dient een reisverzekering af te sluiten. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden. Wanneer de reisverzekering wordt afgesloten dienen alle gegevens die nodig zijn voor een doelmatige hulp- en dienstverlening voor vertrek aan de dienstverlener te worden doorgegeven via info@yoga-lovers.nl. Goed verzekerd op reis gaan is een absolute noodzaak.

ARTIKEL 4 BETALINGEN

Art. 4.1. De verschuldigde bedragen, zoals benoemd in de reservering e-mail (inschrijfformulier), dienen binnen de aangegeven termijn (tenzij anders overeengekomen) aan de dienstverlener te zijn voldaan.

Art. 4.2. Bij boeking dient de deelnemer de betalingscondities aan te houden, te weten:

  • € 460,00 Early Bird prijs te boeken t/m 24 augustus
  • € 495,00 Reguliere prijs na 24 augustus

Art. 4.3. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de deelnemer in verzuim en wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang geannuleerd, tenzij de dienstverlener anders bepaald. De dienstverlener heeft ten aanzien van deze annulering het recht, de kosten als bedoeld in artikel 3.2. in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).

Art. 4.4. Eventuele restituties door de dienstverlener geschieden uitsluitend aan de betrokken deelnemer.

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

Art. 5.1 De dienstverlener zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

Art. 5.2 Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt de dienstverlener geen aansprakelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

Art. 5.3. De dienstverlener vrijwaart zich van c.q. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade waartegen de deelnemer is verzekerd (op basis van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen).

Art. 5.4. Aansprakelijkheid voor gevolgschade en vertragingsschade wordt uitgesloten.

Art. 5.5. Aansprakelijkheid voor schade aan accommodatie en de bijbehorende inboedel wordt uitgesloten en komt geheel voor en door rekening van de deelnemer.

Art. 5.6.  De dienstverlener aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel opgedane ziektes, allergieën, voedselvergiftiging etc.

Art. 5.7. Indien er onoplosbare geschillen tussen de deelnemers onderling ontstaan waarbij een deelnemer een andere accommodatie wenst of zichzelf uitsluit van verdere deelname aan het programma, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de betreffende deelnemer.

Art. 5.8. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om een deelnemer bij wangedrag jegens dienstverlener, medewerkers en/of  andere deelnemers; bij doelbewust schade berokkenen aan accommodatie en bij andersoortig misbruik (drank, drugs e.d.), deze deelnemer per direct uit de accommodatie te verwijderen en verdere deelname aan het programma volledig te ontzeggen. Alle hierdoor ontstane kosten komen geheel door en voor rekening van deze deelnemer. Tevens kan deze deelnemer zich nimmer kunnen beroepen op enige restitutie van de reissom.

Art. 5.9. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van meereizende medewerkers van de dienstverlener en/of de door deze ingeschakelde derden.

Art. 5.10. Op de reisbestemming worden veelal excursies, massage e.d. aangeboden waaraan de deelnemer uiteraard vrijblijvend kan deelnemen. Deelname hieraan komt geheel voor verantwoordelijkheid van de deelnemer. De dienstverlener kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel hieruit voortvloeiende (gevolg)schade, verlies van eigendom en/of fysiek en/of psychisch letsel.

ARTIKEL 6 DOCUMENTEN

Art. 6.1. De deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat hij/zij bij vertrek in het bezit is van de wettelijk vereiste en noodzakelijke documenten, zoals een geldig paspoort / identiteitskaart (bij huurauto een geldig rijbewijs).

Art. 6.2. De dienstverlener zal ten tijde van de opdrachtverlening algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied verstrekken aan de deelnemer(s).

Art. 6.3. De deelnemer zal zelf, indien nodig, bij de betrokken autoriteiten eventuele aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig vóór vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is.

ARTIKEL 7 RENTE EN INCASSOKOSTEN

Art. 7.1. De deelnemer die in verzuim is, als bedoeld in artikel 4.3., is de wettelijke rente verschuldigd tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

Art. 7.2. Voorts is de deelnemer gehouden tot betaling van alle noodzakelijk door dienstverlener gemaakte en te maken kosten ter incasso van de vordering, met een minimum €50 tenzij dit bedrag de incassowerkzaamheden in aanmerkingnemende, onbillijk is.

ARTIKEL 8 GESCHILLEN

Art 8.1. Op alle geschillen tussen de dienstverlener en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

Art. 8.2. Ondanks alle bemoeiingen en zorgen van de dienstverlener is het toch mogelijk dat de deelnemer een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Indien de deelnemer op de bestemming een onvolkomenheid constateert ten aanzien van accommodatie en/of eten en drinken, wordt van de deelnemer verwacht daarvan meteen mondeling melding te maken bij de dienstverlener. Als de tekortkoming ook dan niet naar tevredenheid is opgelost en aanleiding blijft geven tot een klacht, dient de deelnemer deze na terugkomst van de reis zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de dienstverlener, uiterlijk binnen één maand na het retreat. De dienstverlener behandelt uitsluitend individuele klachten.

 

© 2014 - 2019 yogalovers | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel